Cetăţenii români pot folosi cardul european de asigurări de sănătate (CEASS) 2020

Cardul european de asigurat este documentul care confera titularului asigurat dreptul la prestatii medicale necesare in cadrul unei sederi temporare intr-un stat membru al Uniunii Europene.

Acest document se elibereaza la cererea persoanei asigurate, pentru deplasari scurte (de maxim 12 luni) in afara granitelor Romaniei si este valabil numai pe teritoriul statelor membre UE. Cardul european de asigurat nu este obligatoriu, iar trecerea frontierei nu este conditionata de prezentarea acestuia, fiind suficienta prezentarea oricarui alt tip de asigurare medicala.

Ce este cardul european de asigurari de sanatate si cine il poate detine?

Pot beneficia de card european de asigurat toti cetatenii care au calitatea de asigurat in sistemul de asigurari sociale de sanatate si fac dovada achitarii la zi a contributiei.

In situatia in care persoana care a obtinut un card nu indeplineste toate conditiile in baza carora s-a eliberat cardul pe toata perioada de valabilitate a acestuia (inclusiv plata contributiei de asigurari sociale de sanatate) si in aceasta perioada beneficiaza de servicii medicale in cadrul unei deplasari intr-un stat membru al Uniunii Europene, persoana in cauza va suporta contravaloarea acestor servicii. In aceasta situatie, casa de asigurari de sanatate emitenta a cardului va rambursa contravaloarea acestor servicii institutiei din statul membru care a acordat serviciile si, ulterior, va recupera contravaloarea acestora de la persoana in cauza.

Ce drepturi confera cardul european de asigurari de sanatate?

Cardul european de asigurat confera dreptul de a beneficia de asistenta medicala necesara in cursul unei sederi temporare intr-un stat membru al UE, dar nu acopera situatia in care asiguratul se deplaseaza intr-un stat membru UE in scopul de a beneficia de tratament medical pentru afectiuni preexistente deplasarii.

Serviciile medicale acordate in statele membre UE, in baza cardului, sunt cele prevazute de legislatia fiecarui stat si nu trebuie sa depaseasca ceea ce este necesar din punct de vedere medical in timpul sederii temporare.

Pret cardul european de asigurari de sanatate 2020

Incepand cu 1 ianuarie 2008, cardul este gratuit.

Valabilitatea cardului

Cardul este valabil 24 luni de la data eliberarii. Cu maxim o luna inainte de expirarea lui, se poate obtine unul nou urmand procedura normala.

Procedure emitere card european de sanatate 2020

1. Se completeaza si semneaza cererea de eliberare a cardului european de asigurat (modelul este valabil exclusiv pentru solicitantii asigurati la CASMB; pentru persoanele cu domiciliul in alte judete, se solicita modelul de cerere de la Casa Judeteana de Asigurari de Sanatate)

2. Se prezinta actul de identitate (BI/CI) in original si se depune o fotocopie a acestuia insotita de documentele doveditoare ale calitatii de asigurat dupa caz:

Salariati:

 • adeverinta de salariat, conf. Ord. nr. 1549/28.11.2018, publicat in M.O. nr. 1036/06.12.2018 (vezi rubrica fisiere atasate – 20181206_MODEL ADEVERINTA DE SALARIAT ORDIN 1549.docx)

Pensionari:

 • copie decizie de pensionare (pentru situatiile in care nu s-a realizat plata pensiei);
 • copie asupra capacitatii de munca (cu termenul de revizuire) in cazul pensiilor de invaliditate;
 • talon pensie din luna anterioara; calitatea de pensionar poate fi dovedita cu o adeverinta eliberata de institutia platitoare a pensiei;

Tineri 18-26 ani, elevi, studenti sau ucenici care nu realizeaza venituri din munca:

 • document valabil din care sa rezulte ca au calitatea de elev/student, avizat de institutia de invatamant;
 • pentru absolventii de liceu, pana la inceperea anului universitar, dovada calitatii de asigurat se face cu un document valabil din care sa rezulte ca au absolvit studiile liceale in cursul anului curent;
 • declaratie pe propria raspundere din care sa rezulte ca nu realizeaza venituri din munca sau alte venituri impozabile

Studentul-doctorand

 • copia contractului in baza caruia desfatoara activitati didactice in limita a 4-6 ore;
 • declaratie pe propria raspundere din care sa rezulte ca nu realizeaza si alte venituri asupra carora se datoreaza contributia potrivit Codului fiscal;
 • adeverinta eliberata de institutia de invatamant superior din care sa rezulte ca are calitatea de student-doctorand;

Sot, sotie, parinti, care nu obtin venituri, aflati in intretinerea unei persoane asigurate (coasigurati):

 • declaratie pe propria raspundere, a asiguratului care doreste sa coasigure persoana aflata in intretinere
 • declaratie pe propria raspundere, a persoanei aflate in intretinere, care solicita sa fie coasigurata, privind veniturile realizate
 • copie act identitate al persoanei asigurate (inclusiv dovada calitatii de asigurat)
 • act identitate persoana coasigurata
 • copia actului de rudenie cu persoana asigurata (copie certificat de nastere sau de casatorie, dupa caz)

Pentru persoane care beneficiaza de indemnizatie de somaj, venit lunar de completare sau plati compensatorii din venitul asigurarilor de somaj:

 • decizia si/sau adeverinta eliberate/eliberata de institutiile care administreaza bugetul asigurarilor pentru somaj si cuponul mandatului postal de achitare a drepturilor, talonul de plata prin cont deschis la o unitate bancara, din luna anterioara;

Lucratori independenti / persoane fara venit ce platesc C.A.S.S. la venitul minim brut pe tara:

 • dovada ca au depus Declaratia unica privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice (inclusiv copia Declaratiei unice);

Tinerii cu varsta de pana la 26 de ani, care provin din sistemul de protectie a copilului:

 • document care sa ateste ca au fost inclusi intr-un sistem de protectie a copilului;
 • document eliberat de primaria din localitatea de domiciliu care sa ateste ca nu beneficiaza de ajutor social;
 • declaratie pe proprie raspundere din care sa rezulte ca nu realizeaza venituri peste valoarea salariului de baza minim brut pe tara

Persoanele care fac parte dintr-o familie care are dreptul la ajutor social, potrivit legii nr. 416/2001:

 • adeverinta eliberata de primaria localitatii de domiciliu, din care sa rezulte ca acestea se incadreaza in categoria persoanelor care au dreptul la ajutor social, in conditiile legii;

Beneficiarii legilor nr. 189/2000, 44/1994, 309/2002, 341/2004, 309/2002, 189/2000, 105/1999, 51/1993:

 • document care atesta incadrarea in una din categoriile de mai sus;
 • declaratie pe proprie raspundere din care sa rezulte ca nu realizeaza venituri peste valoarea salariului de baza minim brut pe tara

Persoanele cu handicap:

 • certificat de incadrare intr-un grad de handicap;
 • declaratie pe proprie raspundere din care sa rezulte ca nu realizeaza venituri peste valoarea salariului de baza minim brut pe tara

Bolnavii cu afectiuni incluse in Programele Nationale de Sanatate stabilite de Ministerul Sanatatii Publice, pana la vindecarea respectivei afectiuni:

 • adeverinta medicala eliberata de medicul curant sau de medicul coordonator al programului de sanatate;
 • declaratie pe proprie raspundere din care sa rezulte ca nu realizeaza venituri peste valoarea salariului de baza minim brut pe tara

Femei insarcinate sau lauze care nu realizeaza venituri din munca sau nu se incadreaza in categoria de persoana coasigurata:

 • act de identitate;
 • certificat de nastere a copilului – pt. lauze;
 • adeverinta medicala;
 • declaratie pe proprie raspundere din care sa rezulte ca nu realizeaza venituri peste valoarea salariului de baza minim brut pe tara

Persoanele care se afla in concediu de acomodare, potrivit Legii nr. 273/2004 privind procedura adoptiei, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in concediu pentru cresterea copilului potrivit prevederilor art. 2 si 31 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor:

 • decizia emisa de agentiile pentru plati si inspectie sociala judetene si a Municipiului Bucuresti;

Personal monahal al cultelor recunoscute:

 • adeverinta eliberata de unutatile de cult;
 • declaratie pe proprie raspundere din care sa rezulte ca nu realizeaza venituri peste valoarea salariului de baza minim brut pe tara

Voluntari care isi desfasoara activitatea in cadrul serviciilor de urgenta voluntare:

 • copia contractului de voluntariat (conform cu originalul);
 • declaratie pe proprie raspundere din care sa rezulte ca nu realizeaza venituri peste valoarea salariului de baza minim brut pe tara

NOTA:

In situatii speciale, pentru a stabilirea corecta a categoriei de asigurat, personalul institutiei poate solicita documente suplimentare considerate ca fiind relevante.

În cazul în care datele din documentele doveditoare ale calității de asigurat (declarația unică, chitanțe de plată, adeverințe ș.a.) nu se regăsesc sau nu sunt actualizate în sistemul informatic, înaintea depunerii / înregistrării actelor pentru cardul european, solicitantul trebuie să prezinte respectivele documente la structura de specialitate a CASMB responsabilă cu verificarea calității de asigurat (etajul 1), în vederea actualizării bazei de date în conformitate cu conținutul documentelor

3. Se depun documentele si cererea la biroul de specialitate din cadrul CASMB sau Casei Judetene de Asigurari.

4. In termen de 7 zile lucratoare de la data depunerii documentelor de mai sus, cardul va fi emis si distribuit de Posta la adresa inscrisa pe cerere. In cazul documentelor transmise prin posta/curier, data depunerii se considera data la care acestea ajung la sediul Baneasa (data confirmarii de primire).

Studentii care urmeaza o forma de invatamant intr-un stat membru UE sau pe teritoriul SEE ori al Confederatiei Elvetiene se vor asigura in statul de resedinta, in conformitate cu art.11 alineatul (3) litera e) din Regulamentul nr.883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate sociala. Pentru aceasta categorie de tineri nu se va elibera card european / formular S1/E 106.

NOTĂ

În cazul în care pentru depunerea / ridicarea documentelor nu se prezintă beneficiarul direct, persoana împuternicită de către acesta va prezenta următoarele documente:

 • copie după Cartea de identitate sau Buletinul de identitate (pagina 2, 3, 4 și mutația dacă este cazul) a/al persoanei împuternicite, însoțită de:
  • declarație pe proprie răspundere, dacă persoana împuternicită este rudă de gradul I (părinte / copil) cu beneficiarul
  • SAU
  • procură notarială, dacă persoana împuternicită nu este rudă de gradul I cu beneficiarul.

Persoanele salariate pot fi reprezentate de o terță persoană, care prezintă delegație în acest sens semnată și ștampilată de către angajator.

Documentele pot fi transmise și prin poștă / servicii de curierat.

Nu se primesc documente prin email, FAX, întrucât conţin date cu caracter personal. În conformitate cu prevederile OUG nr. 41/2016, exceptie face doar fotocopia după actul de identitate, care poate fi transmisă pe adresa de email rai@casmb.ro

Incepand cu data de 15.11.2019 s-a reluat procesul de tiparire si distributie a cardurilor Europene (conform comunicatului CNAS)

Cardurile europene se vor tipari doar pentru solicitarile depuse incepand cu data de 15.11.2019.

Certificatele provizorii eliberate pe baza cererilor anterioare acestei date isi mentin valabilitatea.

Abonamente Medic24

Actualitatea medicală din surse verificate. Un singur email pe săptămână.

 

Opinia ta contează!

Potrivit legislației, nu vom publica comentarii ce conțin denumirea comercială a unor medicamente, dispozitive medicale sau suplimente alimentare. De asemenea, respingem categoric comentariile cu limbaj necivilizat, opiniile care îndeamnă la ură, homofobie, rasism, sau cele care aduc atingere imaginii altor persoane.

separator